Het opleidingsinstituut voor professionals

Habboul onderscheid zich door zijn moderne manier van cursussen geven. Dit is niet alleen vanwege de online cursus die heerlijk vanuit thuis te volgen is, maar ook door de duratie van de fysieke cursus. Deze cursus duurt maar één dag en is makkelijk te volgen.

Dankzij de duidelijke structuur en taal van de cursussen van Habboul, slaagt maar liefst 82% van de leerlingen de allereerste keer al voor hun theorie examen.

– Lees meer

Algemene voorwaarden. Habboul houdt het graag transparant.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cursist/ Deelnemer: Degene die daadwerkelijk de opleiding gaat volgen. Contractant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor betaling van de opleiding. Annuleren: De opzegging van de opleiding door de cursist of de contractant.

De cursus-informatie zoals weergegeven op de website en op het ingevulde of per e-mail, of per post verzonden Verkeersschool Habboul -inschrijfformulier en onderstaande voorwaarden vormen tezamen de cursusovereenkomst. Door het verzenden per e-mail, of per post van Verkeersschool Habboul -inschrijfformulier, verklaren de contractant en de cursist, onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de cursist, de contractant en Verkeersschool Habboul, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1 Inschrijfvoorwaarden 1.1

Bij overtekening van een specifieke datum voor een opleiding, heeft Verkeersschool Habboul de vrijheid de deelnemer in overleg bij de door de deelnemer aangegeven voorkeursdatum in te delen. Is plaatsing dan nog niet mogelijk, dan wordt in overleg een ander voorstel besproken. De inschrijving wordt geacht door Verkeersschool Habboul te zijn aanvaard als in reactie op de inschrijving een schriftelijke bevestiging tezamen met een factuur werd verzonden. Verkeersschool Habboul behoudt zich te allen tijde het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen, minder dan 8 cursisten voor 1 opleiding, de cursusdag te annuleren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht, waarna hun financiële verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

1.2 Theorie examen: Voor elk categorie (AM/ B / A/ Taxi) brengt Verkeersschool Habboul administratiekosten in rekening voor het reserveren van de theorie examens.

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden

2.1 De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van Verkeersschool Habboul vervalt niet door het niet bezoeken van de cursus door de ingeschreven deelnemer. Voor de beroepsopleidingen is de overeengekomen prijs vrijgesteld van BTW, in verband met CRKBO registratie. Overige opleidingen is wel inclusief BTW. De laatste betaling dient voor het begin van de cursus te zijn voldaan. Indien de contractant een ander is dan de cursist dient de netto opleidingsprijs in één keer voldaan te worden. Bij eventuele recht op restitutie van de opleiding wordt het bedrag waar de cursist recht op heeft binnen 14 dagen na ontvangst van de creditnota per bankoverboeking op de uitsluitend door de cursist gegeven bankrekening gerestitueerd.

2.2 Indien de cursist samen met Verkeersschool Habboul een betalingsregeling overeenkomen, zal dat leidend zijn. Het totale bedrag voor de opleiding zal door de cursist in de afgesproken termijnen afgelost worden.

2.3 Opleidingen waarop de ‘’€100,- korting actie’’ op zit dienen in één keer te worden betaald.

2.4 Indien de cursist afziet van het afgenomen pakket komen alle kortingen te vervallen. Alle afgenomen rijlessen en geboekte examens worden doorberekend zonder korting.

Artikel 3 Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden

3.1 Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen. Bij een tijdige annulering dient er een annuleringsverzoek ingediend te worden bij Verkeersschool Habboul. Als annuleringsdatum hanteert Verkeersschool Habboul de ontvangstdatum van de annulering. Een annuleringsdatum wordt door Verkeersschool Habboul altijd gerelateerd aan de datum van de cursus waarvoor de deelnemer oorspronkelijk is ingeschreven. De cursist heeft na inschrijving voor een opleiding een bedenktijd van 14 dagen, gedurende de bedenktijd heeft de cursist het recht om zijn inschrijving kosteloos te annuleren. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van een opleiding geldt de bedenktijd van 14 dagen, alleen vervalt op het eerste lesmoment en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen. Annuleren is kosteloos indien de annulering uiterlijk 1 maand voor de geplande aanvangsdatum van de levering van diensten, opleidingen en/of examens plaatsvindt. Een annuleringsvergoeding van 50% van de cursus is verschuldigd indien binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum wordt geannuleerd. Wanneer binnen één jaar opnieuw wordt ingeschreven kan het bedrag in mindering worden gebracht op de dan geldende bruto opleidingsprijs. Indien contractant tijdens de levering van diensten, examens en/of door Verkeersschool Habboul aangeboden service de overeenkomst ontbindt, is de contractant de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd. Er is geen opzegvergoeding verschuldigd indien de cursist komt te overlijden. Indien de cursist als gevolg van ziekte de cursus en/of opleiding niet meer kan bezoeken kan de opzegvergoeding worden herzien. In dit geval dient er binnen één maand na de annulering een doktersverklaring te worden overgelegd. De cursist heeft eenmalig het recht om de gemiste cursus en/of opleiding opnieuw te volgen als gevolg bij eventuele ziekte, dan wel met een geldige doktersverklaring die is afgegeven door de huisarts. Indien de cursist/contractant voor, tijdens en/of na de levering van diensten, examens en/of door Verkeersschool Habboul aangeboden service besluit om het gekozen opleidingspakket/overeenkomst te wijzigen zal er geen restitutie plaatsvinden. De gekochte opleiding/overeenkomst zal van rechtswege komen te vervallen.

3.2 Elk pakket heeft een geldigheidsduur van één jaar. Wanneer na één jaar de opleiding niet is afgerond komt het pakket automatisch te vervallen.

Artikel 4 Toelating tot de opleiding

Voorafgaand aan de inschrijving voor- en de eventuele toelating tot- een opleiding kan op verzoek van de aspirant-cursist een gesprek gevoerd worden met de directeur of een van zijn medewerkers, met betrekking tot vooropleiding, werkervaring en studiemotivatie van de aspirant-cursist. De aspirant-cursist is dan in de gelegenheid vragen over de opleidingen te stellen en zijn wensen kenbaar te maken. Verkeersschool Habboul behoudt zich het recht voor om op grond van haar moverende redenen toelating tot enige opleiding te weigeren. Artikel 5 Verplichting Verkeersschool Habboul

5.1 Inrichting opleiding. Verkeersschool Habboul verbindt zich de opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven te (doen) geven conform de beschrijving in de studiegids en/of op de website en in overeenstemming met eventuele door voor van overheidswege gegeven voorschriften. Verkeersschool Habboul bereidt de cursist in de opleidingen voor rij-instructeur, af te nemen door het instituut IBKI, voor op het examen, teneinde het certificaat voor het geven van rijonderricht te behalen. Buiten dit kader zal Verkeersschool Habboul vrij zijn tijdens de opleiding wijzigingen aan te brengen in het programma, de docenten, de lestijden, de plaats waar de opleiding wordt gehouden en de beoordelingseisen. Daarbij zal Verkeersschool Habboul zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de cursist, voor zover passend binnen het kader van de opleiding.

5.2 Verkeersschool Habboul is gerechtigd een opleiding in een cursusplaats te laten vervallen indien naar haar oordeel een onvoldoende aantal cursisten aan die opleiding deelneemt, minimaal deelnemers. Zij zal dan de cursisten een vervangende opleiding aanbieden.

5.3 Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent zorgt Verkeersschool Habboul zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na de aanvang van de afwezigheid voor een vervangende docent.

5.4 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

Artikel 6 Verplichtingcursist

6.1 Inschrijving voor de gehele opleiding. De cursist kan zich slechts voor een gehele opleiding inschrijven. Bij onderbreking tussentijds anders dan de opzegging als bedoeld in artikel 6.3 blijft de cursist verplicht de totale cursuskosten te voldoen.

6.2 Tijdelijke onderbreking opleiding. Indien de cursist de opleiding eenmalig voor enige tijd wil onderbreken is dit in overleg met Verkeersschool Habboul mogelijk. Onderbreking van de opleiding brengt geen uitstel van betaling met zich mee.

6.3.1 Cursuskosten categorie A,B en BE. In de cursuskosten categorie A,B en is het inschrijfgeld inbegrepen evenals de studieboeken. Uitsluitend voor de categorie A,B en wordt een lesvoertuig voor de praktijklessen en het praktijkexamen ter beschikking gesteld.

6.3.2 Cursuskosten bijscholing WRM theorie. In de cursuskosten voor de bijscholing WRM theorie is het cursusboek inbegrepen. De certificeringkosten van het IBKI kosten vallen binnen de cursuskosten.

6.3.3 Cursuskosten Taxi opleiding. In de cursuskosten voor de Taxi opleiding zijn de studieboeken en online examentraining inbegrepen. Voor de praktijklessen en het praktijkexamen wordt een lesvoertuig ter beschikking gesteld.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Verkeersschool Habboul is jegens de cursist nimmer aansprakelijk voor enige schade die meer bedraagt dan de door de cursist betaalde cursuskosten, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verkeersschool Habboul.

Artikel 8 Copyright

Al het verstrekte lesmateriaal is eigendom van Verkeersschool Habboul, en mag niet verspreid of verkocht worden.

Artikel 9 Klachten

9.1 Als een cursist een klacht heeft , zal hij Verkeersschool Habboul uiterlijk binnen drie weken na het optreden van de klacht schriftelijk van deze klacht in kennis te stellen. Verkeersschool Habboul zal de klacht binnen drie weken schriftelijk antwoorden met een oplossing. Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van 3 weken zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen drie weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer Verkeersschool Habboul verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

9.2 Indien de geboden oplossing door Verkeersschool Habboul niet voldoet aan de wensen van de cursist, kan de cursist naar een onafhankelijke derde gaan. Hieronder de gegevens van de onafhankelijke derde: Yousri Lachkar MSc. klachtenlijnextern@gmail.com

9.3 Het oordeel van de onafhankelijke derden is voor Verkeersschool Habboul bindend. Eventuele consequenties worden binnen 14 dagen afgehandeld.

9.4 Elke klacht die binnenkomt bij Verkeersschool Habboul zal strikt vertrouwelijk behandeld worden

9.5 Klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd voor de duur van één jaar en worden bewaard.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Verkeersschool Habboul en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Geschil

Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Algemene voorwaarden. Habboul houdt het graag transparant.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cursist/ Deelnemer: Degene die daadwerkelijk de opleiding gaat volgen. Contractant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor betaling van de opleiding. Annuleren: De opzegging van de opleiding door de cursist of de contractant.

De cursus-informatie zoals weergegeven op de website en op het ingevulde of per e-mail, of per post verzonden Verkeersschool Habboul -inschrijfformulier en onderstaande voorwaarden vormen tezamen de cursusovereenkomst. Door het verzenden per e-mail, of per post van Verkeersschool Habboul -inschrijfformulier, verklaren de contractant en de cursist, onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de cursist, de contractant en Verkeersschool Habboul, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1 Inschrijfvoorwaarden 1.1

Bij overtekening van een specifieke datum voor een opleiding, heeft Verkeersschool Habboul de vrijheid de deelnemer in overleg bij de door de deelnemer aangegeven voorkeursdatum in te delen. Is plaatsing dan nog niet mogelijk, dan wordt in overleg een ander voorstel besproken. De inschrijving wordt geacht door Verkeersschool Habboul te zijn aanvaard als in reactie op de inschrijving een schriftelijke bevestiging tezamen met een factuur werd verzonden. Verkeersschool Habboul behoudt zich te allen tijde het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen, minder dan 8 cursisten voor 1 opleiding, de cursusdag te annuleren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht, waarna hun financiële verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

1.2 Theorie examen: Voor elk categorie (AM/ B / A/ Taxi) brengt Verkeersschool Habboul administratiekosten in rekening voor het reserveren van de theorie examens.

Artikel 2 Betalingsvoorwaarden

2.1 De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van Verkeersschool Habboul vervalt niet door het niet bezoeken van de cursus door de ingeschreven deelnemer. Voor de beroepsopleidingen is de overeengekomen prijs vrijgesteld van BTW, in verband met CRKBO registratie. Overige opleidingen is wel inclusief BTW. De laatste betaling dient voor het begin van de cursus te zijn voldaan. Indien de contractant een ander is dan de cursist dient de netto opleidingsprijs in één keer voldaan te worden. Bij eventuele recht op restitutie van de opleiding wordt het bedrag waar de cursist recht op heeft binnen 14 dagen na ontvangst van de creditnota per bankoverboeking op de uitsluitend door de cursist gegeven bankrekening gerestitueerd.

2.2 Indien de cursist samen met Verkeersschool Habboul een betalingsregeling overeenkomen, zal dat leidend zijn. Het totale bedrag voor de opleiding zal door de cursist in de afgesproken termijnen afgelost worden.

2.3 Opleidingen waarop de ‘’€100,- korting actie’’ op zit dienen in één keer te worden betaald.

2.4 Indien de cursist afziet van het afgenomen pakket komen alle kortingen te vervallen. Alle afgenomen rijlessen en geboekte examens worden doorberekend zonder korting.

Artikel 3 Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden

3.1 Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen. Bij een tijdige annulering dient er een annuleringsverzoek ingediend te worden bij Verkeersschool Habboul. Als annuleringsdatum hanteert Verkeersschool Habboul de ontvangstdatum van de annulering. Een annuleringsdatum wordt door Verkeersschool Habboul altijd gerelateerd aan de datum van de cursus waarvoor de deelnemer oorspronkelijk is ingeschreven. De cursist heeft na inschrijving voor een opleiding een bedenktijd van 14 dagen, gedurende de bedenktijd heeft de cursist het recht om zijn inschrijving kosteloos te annuleren. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van een opleiding geldt de bedenktijd van 14 dagen, alleen vervalt op het eerste lesmoment en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen. Annuleren is kosteloos indien de annulering uiterlijk 1 maand voor de geplande aanvangsdatum van de levering van diensten, opleidingen en/of examens plaatsvindt. Een annuleringsvergoeding van 50% van de cursus is verschuldigd indien binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum wordt geannuleerd. Wanneer binnen één jaar opnieuw wordt ingeschreven kan het bedrag in mindering worden gebracht op de dan geldende bruto opleidingsprijs. Indien contractant tijdens de levering van diensten, examens en/of door Verkeersschool Habboul aangeboden service de overeenkomst ontbindt, is de contractant de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd. Er is geen opzegvergoeding verschuldigd indien de cursist komt te overlijden. Indien de cursist als gevolg van ziekte de cursus en/of opleiding niet meer kan bezoeken kan de opzegvergoeding worden herzien. In dit geval dient er binnen één maand na de annulering een doktersverklaring te worden overgelegd. De cursist heeft eenmalig het recht om de gemiste cursus en/of opleiding opnieuw te volgen als gevolg bij eventuele ziekte, dan wel met een geldige doktersverklaring die is afgegeven door de huisarts. Indien de cursist/contractant voor, tijdens en/of na de levering van diensten, examens en/of door Verkeersschool Habboul aangeboden service besluit om het gekozen opleidingspakket/overeenkomst te wijzigen zal er geen restitutie plaatsvinden. De gekochte opleiding/overeenkomst zal van rechtswege komen te vervallen.

3.2 Elk pakket heeft een geldigheidsduur van één jaar. Wanneer na één jaar de opleiding niet is afgerond komt het pakket automatisch te vervallen.

Artikel 4 Toelating tot de opleiding

Voorafgaand aan de inschrijving voor- en de eventuele toelating tot- een opleiding kan op verzoek van de aspirant-cursist een gesprek gevoerd worden met de directeur of een van zijn medewerkers, met betrekking tot vooropleiding, werkervaring en studiemotivatie van de aspirant-cursist. De aspirant-cursist is dan in de gelegenheid vragen over de opleidingen te stellen en zijn wensen kenbaar te maken. Verkeersschool Habboul behoudt zich het recht voor om op grond van haar moverende redenen toelating tot enige opleiding te weigeren. Artikel 5 Verplichting Verkeersschool Habboul

5.1 Inrichting opleiding. Verkeersschool Habboul verbindt zich de opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven te (doen) geven conform de beschrijving in de studiegids en/of op de website en in overeenstemming met eventuele door voor van overheidswege gegeven voorschriften. Verkeersschool Habboul bereidt de cursist in de opleidingen voor rij-instructeur, af te nemen door het instituut IBKI, voor op het examen, teneinde het certificaat voor het geven van rijonderricht te behalen. Buiten dit kader zal Verkeersschool Habboul vrij zijn tijdens de opleiding wijzigingen aan te brengen in het programma, de docenten, de lestijden, de plaats waar de opleiding wordt gehouden en de beoordelingseisen. Daarbij zal Verkeersschool Habboul zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de cursist, voor zover passend binnen het kader van de opleiding.

5.2 Verkeersschool Habboul is gerechtigd een opleiding in een cursusplaats te laten vervallen indien naar haar oordeel een onvoldoende aantal cursisten aan die opleiding deelneemt, minimaal deelnemers. Zij zal dan de cursisten een vervangende opleiding aanbieden.

5.3 Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent zorgt Verkeersschool Habboul zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na de aanvang van de afwezigheid voor een vervangende docent.

5.4 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

Artikel 6 Verplichtingcursist

6.1 Inschrijving voor de gehele opleiding. De cursist kan zich slechts voor een gehele opleiding inschrijven. Bij onderbreking tussentijds anders dan de opzegging als bedoeld in artikel 6.3 blijft de cursist verplicht de totale cursuskosten te voldoen.

6.2 Tijdelijke onderbreking opleiding. Indien de cursist de opleiding eenmalig voor enige tijd wil onderbreken is dit in overleg met Verkeersschool Habboul mogelijk. Onderbreking van de opleiding brengt geen uitstel van betaling met zich mee.

6.3.1 Cursuskosten categorie A,B en BE. In de cursuskosten categorie A,B en is het inschrijfgeld inbegrepen evenals de studieboeken. Uitsluitend voor de categorie A,B en wordt een lesvoertuig voor de praktijklessen en het praktijkexamen ter beschikking gesteld.

6.3.2 Cursuskosten bijscholing WRM theorie. In de cursuskosten voor de bijscholing WRM theorie is het cursusboek inbegrepen. De certificeringkosten van het IBKI kosten vallen binnen de cursuskosten.

6.3.3 Cursuskosten Taxi opleiding. In de cursuskosten voor de Taxi opleiding zijn de studieboeken en online examentraining inbegrepen. Voor de praktijklessen en het praktijkexamen wordt een lesvoertuig ter beschikking gesteld.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Verkeersschool Habboul is jegens de cursist nimmer aansprakelijk voor enige schade die meer bedraagt dan de door de cursist betaalde cursuskosten, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verkeersschool Habboul.

Artikel 8 Copyright

Al het verstrekte lesmateriaal is eigendom van Verkeersschool Habboul, en mag niet verspreid of verkocht worden.

Artikel 9 Klachten

9.1 Als een cursist een klacht heeft , zal hij Verkeersschool Habboul uiterlijk binnen drie weken na het optreden van de klacht schriftelijk van deze klacht in kennis te stellen. Verkeersschool Habboul zal de klacht binnen drie weken schriftelijk antwoorden met een oplossing. Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van 3 weken zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen drie weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer Verkeersschool Habboul verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

9.2 Indien de geboden oplossing door Verkeersschool Habboul niet voldoet aan de wensen van de cursist, kan de cursist naar een onafhankelijke derde gaan. Hieronder de gegevens van de onafhankelijke derde: Yousri Lachkar MSc. klachtenlijnextern@gmail.com

9.3 Het oordeel van de onafhankelijke derden is voor Verkeersschool Habboul bindend. Eventuele consequenties worden binnen 14 dagen afgehandeld.

9.4 Elke klacht die binnenkomt bij Verkeersschool Habboul zal strikt vertrouwelijk behandeld worden

9.5 Klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd voor de duur van één jaar en worden bewaard.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Verkeersschool Habboul en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Geschil

Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.